UAB Delantera - transporto paslaugos, baldai
į pradžią  |  turinys  |  susisiekite

PRIVATUMO POLITIKA spausdinti

UAB Delantera gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

• apdoroti Jūsų užsakymus;
• išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
• spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
• vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS, kurios apibrėžia duomenų valdymą:

1. Sąvokos
1.1. Duomenų valdytojas, toliau – Duomenų valdytojas, yra UAB Delantera, įmonės kodas 126284053, PVM mokėtojo kodas LT262840515, adresas korespondencijai – V. Maciulevičiaus g. 30-100, Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – [email protected].
1.2. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo.
1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.
2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

3. Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką [email protected] arba paskambindamas numeriu 8 659 85298. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).
3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. 
3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

4. Taisyklių keitimas
4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas parašydamas el. laišką [email protected] arba paskambindamas numeriu 8 659 85298.
4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto puslapyje www.delantera.lt
4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
4.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto svetaine, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas
5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu [email protected] arba registruotu paštu.
5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

Iškilus klausimams kreipkitės telefonu 8 659 85298 ar el. paštu [email protected]

Šis dokumentas patvirtintas 2018 m. gegužės mėn. 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2018/05/21-3